MACAAFA QULQULLUU AFAAN OROMOO PDF

Get this from a library! Macaafa qulqulluu: afaan oromoo.. [YaʼItyop̣yā maṣhaf qedus māh̲bar.;]. Download Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu Apk luu free- all latest and older. Gara Hiika Afaan Oromoo tti baga nagaan dhuftan! Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. Gaafilee Afaan Oromotiin nuuf .

Author: Mezishicage Voodoolar
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 19 June 2012
Pages: 479
PDF File Size: 5.3 Mb
ePub File Size: 14.97 Mb
ISBN: 164-6-98730-259-8
Downloads: 20585
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mauktilar

Onesmoos Nasib Kitaaba Waaqeffannaa Luteraanii Ameerikaa keessatti akka qulqulluutti saint galmeeffameera, gaafa Waxabajjii 21 jireenyi isaas yaadatamee hin oola. Waldaan Makaana Yesuusii mana barumsa Wangeelaa isaani ikan Finfinnee jiru yaadanno Onesmoosiif jecha maqaa isaatin moggaasun isa kabajaniiru.

Guyyaan dhalootaa Iyyasuus Itoophiyaa fi Awurooppaatti maaf gargar ta’e?

Hiikaan yeroo ijoollumma isaa warra garba gurguraniin bara butamee gabrumatti gurgurame. Nasib yeroo 8 ol nama adda addaatti erga ququlluu booda namni Warner Manzinger jedhamu, Masawwaatti Itti-aanaa Qoonsilaa Faransaayi kan ture naannoo Galaana DiimaattiEertiraa keessa bilisa isa baase.

  LIBRO DERECHO FISCAL ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO PDF

Itti aansees Mishinarii Wangeelaa Iswiidin Swedish Evangelical Mission biratti Wangeela barachuuf carraa argatee iddoo Imkulluu jedhamutti wangeelas barate. Onesmoos dafee gara Oromoo Maccaa gara biyya mxcaafa deemee Wangeela barsiisee Kiristaana taasisuuf karoorfate.

Garuu Minilik II mishinariin biyya alaa kamiyyuu biyya keessa akka hin seenne waan dhorkeef karaa Sudaan Wallagga seenuuf yaali godhe.

Onesmoos achitti dhukkubaan qabamee dhukkubsatee ture. Achittii qajeelfama eeggachaa Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiikuu jalqabe. Onesmoos erga umurii ijoollummaa isaatii kaasee ummata Oromoo keessa jiraachaa waan hin turiniif jechoota fi jechamoota baayyee wan sirriitti hin beekneef gargaarsa isa barbaachise.

Onesmoos Nasib – Wikipedia

Kanaafis maccaafa isa gargaaru Asteer Gannoo argate. Bulchaan Wallagga Kumsaa Morodaas kabajaan isa simate. Onesmoosis haala duraan hin baramneen Wangeela Afaan Oromootin barsiisa ture. Kunimmoo Qeesonni warra Ortodoksii akka isa jibban godhe.

Jaalala ummanni Oromoo isaaf qabuu fi Afaan Oromoon barsiisuun isaa warri qeesotaa Durbee Maaramii arrabsa jedhanii akka himmannaa irratti banan godhe. Waggoota itti aananiif hojiin Onesmoos mana barumsaa Naqamtee keessatti barsiisuu caalaa waan biraa hojjachuu hin dandeenye. BaraLij Iyyaasuun Onesmoosiif akka Wangeela barsiisu eeyyameef.

  ATLAS DE ACUPUNTURA CLAUDIA FOCKS PDF

Warri mishinerii fi Onesmoosis ummata wangeela barsiisuu, dhukkubsataa yaaluu, fi dargaggoota mana barumsaa keessatti barnoota barsiisuu itti fufan. Achuma magaalaa Naqamtee keessati awwaallamee.

Awwaalli isa iddoowwan seena magaalaa Naqamtee keessaa isa tokko. Waxabajjii 21, Bakka du’aa: Swedish Mission Oroomo, Liinkii alaa [ edit Lakkaddaa gulaali ] Nesib. Retrieved from ” https: Ilalchotta Read Edit Lakkaddaa gulaali View history. This page was last edited on 12 Onkoloolessaat See Terms of Use for details.